lördag 31 maj 2014

United In Grey - Läsarnas Val/Readers Choice! - Mentality MinxIdag är sista dagen på vårt tema United In Grey och jag vill börja med att tacka alla som engagerat sig och spritt meningen med det gråa bandet vidare.

Jag gillar att låta mina läsare vara delaktiga så därför så är det ni som fått välja sista lacket i temat. Det var faktiskt lika mellan det här och China Glaze Beatnik så jag fick be några jobbarkompisar att gå in och rösta och då slutade med att Mentality Minx fick två mer röster än Beatnik.

Mentality Minx är ett mörkgrått lack med holoeffekt i sig som i vissa vinklar nästan uppfattas som mörkblått, men det är grått. Första Mentality lacket jag stött på som lider väldigt lätt av holosjuka. Inte så att man slänger flaskan genom fönstret eller så och tar man lite tjockare lager så funkar det alldeles utmärkt.

Jag har två lager och det torkar fort och bra. Ett lager av Poshé också.

Ett vackert lack som jag gillar mycket.

Alla andra dagar har jag ju skrivit något lite om temat också och idag ska väl inte vara annorlunda. Jag funderade över vad jag skulle skriva om idag. I första inlägget så skrev jag om vad det grå bandet står för förutom Hjärncancer. Bl.a så är det ju också en symbol för Astma och allergier. Något som tyvärr blir vanligare och vanligare så därför ägnar jag en stund åt detta idag.

Jag har absolut ingen statistik på något av det jag skriver idag utan det är enbart mina egna reflektioner. För mig känns det som att både astma och allergier blir vanligare och vanligare framför allt hos våra barn.

Eftersom vi själva har ett barn med bägge delar så vet jag hur jobbigt det här kan vara. Att inte kunna gå och leka hos en kompis utan att medicinera innan. Att inte kunna stanna kvar på ett kalas för att man mår så dåligt för att det finns djur i huset. Eller att inte kunna spela fotboll som man vill för att man är allergisk mot gräset man springer på. Det begränsar något oerhört och även om man som person vet att det inte är ens fel att man är allergisk så blir det att man känner sig "skyldig" för att familjen inte kan ha husdjur (i vårt fall fick vi skänka bort älskade katter) eller för att man kanske måste åka hem tidigare fastän resten egentligen velat stanna.

En annan sak som också blir jobbig är när man måste be sina bekanta att byta kläder precis innan de åker hemifrån för att så lite hår från djuren ska komma med hem till oss. Eller att man får se till att man inte hänger sin jacka jämte någon som har pälsdjur i skolan.

Ni som inte är allergiker kan skatta er lyckliga över att kunna ha de djur ni vill och att åka till vem ni vill utan att bli sjuka. Dagens uppmaning blir att nästa gång ni ska hem till någon som ber er att få med så lite hår från djur som möjligt eller som säger att ni inte får ta med er hund. Tänk er in i den här personens situation och fundera på hur du själv skulle känna om någon kommer hem till dig och har med sig något som du blir sjuk av.

Glöm nu inte heller att rösta på lacket som blir nästa veckas läsarnas val!Today is the last day of our theme United In Grey and I want to start by thanking everyone that has been involved and help spread the meaning of the gray ribbon.

I like to let my readers be involved so therefore you are the ones that has choosed the final polish in the theme. It was actually a dead race between this and China Glaze Beatnik so I had to ask some workmates to go in and vote and then it ended with Mentality Minx getting two more votes than Beatnik.

Mentality Minx is a dark gray polish with holo in it. In some angles it's almost perceived as dark blue, but it's gray. This is the only Mentality polish I had felt being a bit holo sick. Not that you want to throw the bottle through the window or so, no just take it a little thicker layers and it works just fine.

I have two coats on and it dries really fast. A layer of  Poshe also.

A beautiful polish that I like very much.

All the other days have I written something about the topic behind the grey ribbon  and today is not gonna be any different. I pondered what I would write about today. In the first post I wrote about what the gray ribbon represents besides Brain Cancer. Among others it's also a symbol of Asthma and Allergies. Something that unfortunately is becoming more and more common so therefore I spend a few moments about  this today.

I have absolutely no statistics on any of what I write today so it's just my own reflections. For me it feels like both asthma and allergies are becoming more and more common especially among our children.

Since we have a child with both parts I know how hard this can be. Not being able to go and play at a friends house without taking medicins before. Not being able to stay at a party because you feel ill because there are animals in the house. Or not being able to play soccer as you want because you are allergic to the grass that you run on. It severely limits and even if that person knows that it is not his/her falt that you are allergic it still feels that way and you feel "guilty" because the family can not have pets ( in our case we had to give away beloved cats ) or because you might have to go home earlier, although the rest really wanted to stay .

Another thing that also gets tricky is when you have to ask your friends to change clothes just before they leave home to go to our house to get as little hair from the animals as possible from them to our house. Or that you may have to be sure that you don't hang your jacket in school besides someone with furry aninals at home. 

Those of you who are not allergic probably underestimate how lucky you are to be able to have the animal you want and to go to whoever you want without getting sick. So today I call on you all to maybe next time you're going home to someone who is asking you to get by as little hair of the animal as possible, or who says that you can not bring your dog. Try to imagine if you were the one in this situation and think about how you would feel if someone comes to your home and bring with them something that you get sick of .

Now, don't forget to vote for the polish which will be next week's Readers' Choice!

fredag 30 maj 2014

United In Grey - A-England AscalonFredag, solen skiner och jag ska jobba en liten stund. Helt ok faktiskt.

Inte nog med att det är United In Grey tema det är ju faktiskt holofredag också så jag passar på och kombinerar de här två med ett fantastiskt fint lack från A-England.

Ascalon är grått, men med mycket lila ton i sig och så holo också även om det inte är det mest framträdande i lacket kanske. Normalt sett så är A-England helt fantastiska att lacka med och det var inget större problem med det här heller, men lite lite holosjuka upplevde jag faktiskt. I alla fall så är täckningsförmågan som vanligt och två lager räckte utan problem. Jag har ett lager Poshé över också.

Misstänker att ni redan förstått att det här är ett lack som faller mig i smaken utan minsta tvivel. Elegant, diskret med något alldeles extra. Kan det bli så mycket bättre?

Jag vill skriva lite om temat också, fast ändå inte För idag vill jag göra er lite extra uppmärksammade på en organisation som hjälper familjer med sjuka barn på ett sätt som ingen som inte varit i situationen kan förstå. Jag pratar om Ronald McDonald org. Det här är en organisation som genom donerade medel bygger hus i närheten av sjukhus. Alltså inte sjukhus utan hus för dom som är sjuka där man om man har svårt sjuka barn som inte kan få komma hem, men ändå klarar sig utanför sjukhuset en stund kan få bo i en miljö som blir mer hemlik och lugn än på ett sjukrum. Och där man kan få bo tillsammans med övrig familj för att vara nära det sjuka barnet även om inte det kan bo på McDonalds huset.

Men det handlar inte bara om att få bo i ett hus där man kan laga mat själv och få en stund i lugn och ro utan lika mycket om gemenskapen som det blir när man bor ihop med andra som själva är i samma situation eller kanske i en mycket värre situation än din egen familj. För jag upplevde att det var ok att prata om allt och att alla stöttade varandra så gott man kunde. Och så får vi ju inte glömma personalen heller. Den fantastiska personalen som också var ett stöd och hjälp.

För vår del var det här som en oas att få komma till. Att få egenlagad mat och sitta i soffan i vardagsrummet med en kopp te eller kaffe. Slippa höra springet i korridoren eller pipet från larmen uppe på avdelningen. Ni anar inte vad det betyder!Friday, the sun is shining and I 'll be working a little while. Fells ok, actually.

Not only is it United In Grey theme but it's also holofriday so I combine these two with a fantastic polish from A-England.

Ascalon is gray, but with a lot of purple tone in it and holo also even if it is not the most prominent in the polish maybe. Normally A-England is absolutely fabulous to paint with and there was no major problem with this either, but a little bit I experienced a bit holo sickness. In all cases the coverage is as usual very good and two layers is enough. I have a layer of Poshe too.

I suspect that you already understand that this is a polish that is suits me perfect. Elegant, discrete but something special. Can it get much better?

I want to write a little bit about the theme as well, but still not exactly about the theme. Because today I want to give an organization a little extra attention. An organization that helps families with sick children in a way that no one who has not been in the situation can understand. I'm talking about Ronald McDonald org . This is an organization that uses donated funds to build houses near hospitals. Houses that is for familys with sick children that needs to stay near their child or when the child is well enough to leave the hospital for a while but not ready to go home yet. A place were you get a home feeling away from home. Somewhere you can cook your own food. A place away from the hospital environment. And also a place where the sibblings can be near their sick sister or brother as well even when the person who is sick can't stay there. 

But it 's not just about getting to stay in a house where you can cook for yourself and get a moment of peace and quiet but just as much about the community as it gets when you live with others who are also in the same situation or maybe in a much worse situation than your own family. Because I felt that it was ok to talk about everything and everyone supported each other as best they could. And lets not forget the staff either. The amazing staff who was also a support and help.

For us, this was like an oasis to come to. Gaining self- cooked food and sit on the couch in the living room with a cup of tea or coffee. Avoid hearing the running in the hallway or the beep from the alarm that it is at the hospital ward. You have no idea what it means!

torsdag 29 maj 2014

United In Grey - Stamping time!Idag har jag en ledig dag som borde ägnas åt att betala räkningar, städa och annat tråkigt. Istället sitter jag här och skriver inlägg. Nåja, jag lär väl inte komma undan dom andra sakerna, men man kan ju skjuta upp det lite grann i alla fall.

Idag tyckte jag att det var dags att bjuda på lite nailart. Ett av mina favoritlack när det kommer till grått är ett som jag inte ägt så länge, men tycker väldigt mycket om. Nämligen The clave från Powder Perfect.

Jag har lagt tre lager av det sen har jag använt mig av A-England Bridal Veil för att göra mönstret som kommer från en MoYou London platta som heter Time Traveller Back to the 70s 01.

Ni vet hur man ibland bara känner att fasiken vad bra det här blev och nästan har lite svårt att sluta titta ner på naglarn? Sådär kände jag när jag fick till det här. Allting klaffade liksom.

Det här är ju också dag tre av United In Grey temat och för er som läst tidigare inlägg så vet ni ju redan vad syftet är med temat. Idag vill jag ägna en stund åt tacksamhet. Tacksamhet för den fantastiska sjukvård vi faktiskt har i det här landet som gör sitt yttersta för de här patienterna. Den läkarvården och omtanken vi fått därifrån har varit och är suverän. Och när det väl är allvar då går det undan kan jag säga och inget lämnas åt slumpen.


Today I have a day off that should be devoted to paying bills, cleaning and otherwise boring things. Instead, I sit here and write posts. Oh well, I probably will have to do the other things later as well, but wait it bit with it doesn't exactly hurt.

Today, I thought it was time to offer a little nail art. One of my favorite polish when it comes to gray is one that I have not had that long, but like a lot. The polish is The clave from Powder Perfect.

I added three layers of that and I have been using A- England Bridal Veil to make the pattern that comes from a MoYou London plate called Time Traveller Back to the 70s 01.

You know how sometimes you feel like man how good this turned out and almost has a bit hard to stop looking down on your nails when you've done a nailart? I felt like that when I had finished this. Everything worked out so well.

This is of course also day three of the United In Grey theme and for those of you who have read previous posts, you know already what the purpose of the theme is. 

Today I want to take a moment of gratitude. Gratitude for the amazing health care we actually have in this country who do their utmost for these patients. The medical treatment and care we got from there has been and is supreme. And once something really serious is discovered things happens really fast. Theere is no time to waiste. and nothing is left to chance.


onsdag 28 maj 2014

United In Grey - Chirality Emo PartyDag två av United In Grey är här och idag har jag plockat fram ett lack som jag har fått genom ett byte.

Lacket heter Chirality Emo Party. Ett grått ganska intressant lack måste jag säga. I flaskan ser det ut som ett krämlack med glitter i, men när jag tittar på mina egna bilder inser jag att det även finns lite prismatiskt glitter i det. Glittren är i rött och svart och tyvärr så var det som vanligt att det var svårt att fiska upp de större glittren ur flaskan vilket medför att jag inte har ett enda svart att visa er. Nu tycker jag i och för sig att det kanske är snyggare utan dom, men en swatch ska väl innehålla alla lackets beståndsdelar kanske.

I alla fall så kund jag sluta på två lager för täckningen var bra. Lacket var något lite tjockt kanske i konsistensen, men ändå lättlackat och torkade fort gjorde det också. Jag har ett lager med Poshé över.

Jag måste säga att jag gillar det här lacket riktigt mycket. Tycker det är kul och lite annorlunda. Några kommer nog tycka att glittren drunknar lite i basen och ja, det gör dom nog, men det stör mig inte i det här fallet.

Nu några ord om temat också. United In Grey är ju inte bara en kul grej som jag hittade på för att vi nagelbloggare och Instagrammare skulle samlas utan det har ju även ett syfte att få oss att kanske fokusera även på andra cancersorter än dom som ständigt samlas in pengar till och syns i tidningarna. Just det gråa bandet står ju bland annat för Hjärncancer eller Hjärntumörer.

Vi vet ju alla att Cancer är vår tids folksjukdom och tyvärr är hjärntumörer och tumörer i ryggmärg den vanligaste cancerformen som drabbar barn. Men givetvis inte de enda som kan drabba yngre, men enligt statistik så utgör det här ca 21% av cancerformerna som drabbar barn. Den här informationen hittade jag här. Så därför känns det extra viktigt för mig att uppmärksamma detta.
Day two of United In Grey is here and today I picked up a polish that I've gotten through a swap.

The polish is Chirality Emo Party. A gray rather interesting polish I must say. In the bottle it looks like a creme polish with glitter in, but when I look at my own photos, I realize that there is also a little prismatic glitter in it. The glitter is in red and black and unfortunately it was as usual difficult to fish the larger glitters out of the bottle, which means that I do not have a single black to show you. It doesn't really bother me but a swatch should in my opinion contain all the constituents of the polish.

I could stop at two layers because the coverage was good. The polish was maybe a bit thick, yet easy to apply and dried quickly as well. I have a layer of Poshe over.

I must say I like this polish a lot. Think it's fun and a little different. Some will probably think that the glitter drowns a little in the bass and yes, they do, but it does not bother me in this case.

Now a few words about the theme as well. United In Grey is not just a fun thing I decided to do so that we nailblogers and Instagrammers would gather but it also has the purpose to get us to maybe focus on other cancer forms than those who are constantly collected money to and visible in the newspapers. The gray ribbon is the symbol for Braincancer and Braintumor awereness.

We all know that cancer is the scourge of our time and unfortunately, brain tumors and tumors of the spinal cord is the most common form of cancer that affects children. But of course not the only form of cancer that can affect younger, but according to statistics provided this kind of cancer is about 21 % of cancers that affect children. This information I found here. So therefore it is extra important for me to pay attention to this .

tisdag 27 maj 2014

United In Grey - Soldier 194


United In Grey vad är det? Ja, det kan man ju förstås undra. Jag visste inte förrän för någon vecka sedan att det faktiskt fanns ett grått band. Jag insåg också när jag surfade runt att det finns band för nästan alla cancertyper, men att de olika färgerna också kan stå för mer än en sak.

För mig symboliserar det här kampen mot Cancer i hjärnan. Men grått band står också för kampen mot hjärnskador, astma, allergier, diabetes och Parkinsons sjukdom. Så ni ser det här kan stå för väldigt mycket och jag kan tänka mig att bära det av alla de här anledningarna.

Varför har jag då valt att uppmärksamma det här och till och med göra temadagar för det gråa bandet?

Jag har tidigare i år nämnt att jag har haft ett svårt sjukt barn, vår yngsta son fick i januari diagnosen Hypofysnära tumör. Beskedet kom som en blixt från klar himmel. En stor chock, men i hans fall så var det en godartad tumör som var möjlig att operera bort med gott resultat. Självklart blir det konsekvenser även av en godartad tumör, men i hans fall så var det inget som inte går att lösa med medicinering och någon mer efterbehandling är vad vi än så länge vet inte nödvändig. Jag försökte få fram hur pass vanligt det var med den här typen av tumör, men kunde bara hitta orden ovanligt. Inga siffror någonstans.

Det här låter kanske som om det inte vore så farligt eller jobbigt. Tro mig det är helt fel. När ens barn eller nära anhörig blir allvarligt sjuk stannar världen. För vår del så hände allt så fort från besked till transport till Lund och operation att man inte hann tänka efter vad det var vi var med om. Tro mig igen jag har gått igenom allting om och om igen nu istället.

Så för att göra en lång historia kort så håller jag i dom här temadagarna för alla dom som lider av Cancer i hjärnan, för alla dom som har släkt och vänner som lider av det här och för alla er som förlorat någon i sjukdomen.

Jag kommer inte hålla i några insamlingar, men om man känner att man vill göra det finns ju både Cancerfonden, Hjärnfonden och något som har kommit att ligga mig om hjärtat Ronald McDonald Barnfond. Det sista kanske låter konstigt, men om ni visste vad Ronald McDonald husen betyder för familjer med svårt sjuka barn. Att kunna få bo i ett av dom här husen och komma ifrån sjukhusmiljön är en fantastisk förmån.

Nog om bakgrunden till det här. Dags för dagens gråa lack. Jag valde att plocka fram ett Depend lack som faktiskt är ett av mina gråa favoriter. Numret på det är 194 och tyvärr så finns det inte kvar i sortimentet. Mycket synd för det här mörkt blyertsgråa lacket är superfint och dessutom bra att måla med.

Jag kände att jag ville göra något lite extra så jag plockade fram Rainbow Honey Soldier ett glitterlack med klar bas och glitter i silver och blått. Jag tycker det blev en härlig metallic känsla på accentnageln. Kort sagt den här manikyren är en höjdare enligt mig. Kolla gärna in övriga bidrag i dagens United In Grey. Och på Instagram hittar ni bidragen under #unitedingreyUnited In Grey what is that? Well, that is a good question. I didn't know until about a week ago that there was indeed a gray ribbon. I also realized when I was surfing around that there are ribbons for almost all types of cancer, but that the different colors also can stand for more than one cause. 

For me the grey ribbon symbolizes the fight against cancer in the brain. But it can also be a symbol for the fight against brain damage, asthma, allergies, diabetes and Parkinson's disease. As you can see, this can stand for very much and I can imagine wearing it for all of these reasons.

Why have I chosen to pay attention to this, and even do theme days for the gray ribbon? 

I have earlier this year mentioned that I've had a seriously ill child, our youngest son was diagnosed in January with an tumor on the pituitary gland. This diagnose came as a bolt from the blue sky. A big shock, but in his case it was a benign tumor that was possible to surgically remove with good results. Obviously, there are consequences of a benign tumor too, but in his case it was nothing that can not be solved with medication and as far as we know by now no more treatments or surgery is necessary. I tried to find out how common it was with this type of tumor, but could only find the words unusual. No figures anywhere.

This may sound as if it were not so dangerous or difficult. Believe me that is totally wrong. When your child or loved one becomes seriously ill, the world stops. For our part it all happened so fast from the doctor telling us to transport to Lund and surgery. We had no time to think about what was going on and what we went through it just happened. Believe me again, I have gone through everything over and over again after everything slowed down and we knew he was going to be fine.  

So to make a long story short, I'm hosting this theme for all those who suffer from cancer of the brain, for all those who have family and friends who suffer from this and for all of you who have lost someone to the disease.

I will not hold any fundraisers, but if you feel you want to contribute to the research I'm sure the are different funds in the country you live in you can turn to. Or why not the Ronald McDonald Children's Fund. The last may sound strange, but if you only knew what Ronald McDonald houses means for families with seriously ill children. Being able to stay in one of them houses and get away from the hospital environment is a fantastic benefit.

Enough about the background to this. Time for today's gray polish. I chose to pick up a Depend polishe which actually is one of my favorite gray. The number on it is 194, and unfortunately this is not for sale anymore. Very sad for this dark graphite gray polish is super nice and also good to paint with.

I felt I wanted to do something a little extra so I picked up Rainbow Honey Soldier a glitter polish with clear base and glitter in silver and blue. I think it became a lovely metallic feeling on the accent nail. In short, this manicure is a thrill to me. Please check out the other contributions in today's United In Grey. And on Instagram you find more under #unitedingrey

måndag 26 maj 2014

The Neverending Pile Challenge - Untried Stamping Plates


Dagens tema i The Neverending Pile Challenge är otestad stamping platta. Enligt yngste grabben borde inte jag ens få titta på nya plattor med tanke på hur många jag har som inte är testade, men det är ju så vansinnigt kul att köpa nya! Just nu tycker jag faktiskt det är roligare än att köpa lack.

Så ni förstår kanske att jag hade en hel del att välja emellan. Ändå väljer jag en platta som dök ner i min brevlåda så sent som förra veckan.

Jag fick hem mina första Infinity plattor och just den här har nummer 55.

Eftersom hela den här utmaningen dessutom handlar om att använda den där högen av otestade lack så bestämde jag mig för det skrikgröna OPI Did it on 'em som bas. Jag har bara det här i en miniflaska. Vet inte om jag tycker det är synd eller inte. Älskar färgen, men formulan var så där. Skulle jag inte lagt mönster över hade jag nog haft fyra lager på, nu fick det räcka med tre.

Jag bestämde också att jag skulle göra en någorlunda ton i ton stämpling så det fick bli ett ännu grönare från Mundo De Uñas som färg till mönstret. Just att jag valde dom här färgerna gör att det inte syns speciellt tydligt att det faktiskt är ett ugglemönster som jag har på naglarna, men jag tycker inte att det gör något för jag gillar verkligen färgerna ihop och Infinity var en trevlig bekantskap. Ser fram emot att testa fler mönster.

Today's theme in The Neverending Pile Challenge is untested stamping plates. According to my youngest son I should not I even get to watch new plates online considering how many I have that not are used, but it's so insanely fun to buy new! Right now, I think actually it's more fun than buying polish.

So you see that I had a lot to choose from. Yet I choose a plate that I got in my mailbox just last week.

I got home my first Infinity plates and the one I used has number 55.

Because this whole challenge additionally is about using that pile of untested polishes I decided to have the untested bright green OPI Did it on 'em as a base. I only have this in a mini bottle. Don't know if I think it's a shame or not. Love the color, but the formula was not so fun. If I shouldn't have put a pattern over I probably would have landed with four layers, but now I stopped at three.

I also decided that I would do a reasonably tone on tone stamping so it had to be an even greener polish from Mundo De Uñas that should be the color for the design. Just because I chose these to colors you can't see very clear that the pattern is actually an owl that I have on my nails, but I don't think it does anything I really like the colors together and Infinity was a pleasant acquaintance. Looking forward to test more patterns.

söndag 25 maj 2014

Nailart Sunday - EU Val (EU Election)

Trött, tröttare och Helena det är ungefär så det känns idag. Nåväl, det är Mors dag och även EU-val dag. Mors Dag firas med att till största delen vara själv hemma när dom andra är och roar sig. Rösta det ska jag absolut göra senare idag.

Idag är det ju också Nailart Sunday och temat för dagen är inte helt oväntat EU-Valet. Jag hade världens bästa idé som jag skulle fixa med lite stamping. men för en gång skull så gick det rakt åt pipsvängen så manikyren åkte av fortare än kvickt.

Fick tänka om och gjorde istället något väldigt enkelt, men kul i alla fall. Det blev helt enkelt en skittle i vissa av partiernas färger. Vilka partier det är kan ni ju roa er med. För även om flera partier har grönt, rött och blått så har dom faktiskt lite olika nyanser på sina färger.

Lacken jag har använt mig av är: Zoya Pinta, YSL Rouge Sublime, L.A Girl Disco Brites Deejay, China Glaze Starboard, China Glaze Heart Of the Matter. Det är två lager av alla och ett lager Poshé över.


Tired, even more tired and most tired is Helena that's about how it feels today. Well, it's Mother's Day here in Sweden and even EU election day. Mother's Day is celebrated by being home alone when the others are out enjoying themselves. Vote, that is certainly something I will do later today.

Today it's also Nailart Sunday and the theme of the day is not surprisingly the EU elections. I had the best idea that I would fix with a little stamping, but for once, it went totally wrong when I did the stamping so the manicure was taking off really fast. 

Had to start thinking of ideas again and decided to do something very simple instead, but fun anyway. It was simply a skittle in some of the Swedish political parties colors. 

The polishes I am using is : Zoya Pinta , YSL Rouge Sublime, LA Girl Disco Brites Deejay, China Glaze Starboard, China Glaze Heart Of the Matter. There are two layers of all and a layer of Poshe over.

lördag 24 maj 2014

Läsarnas Val/ Reader's Choice - Etude House Play #130

Hoppas ni njuter av en ledig dag, själv är jag på utbildning. Fast jag ska inte klaga för efter det så blir det 20-års uppvaktning.

Idag visar jag självklart lacket som ni röstade fram som vinnare förra veckan. För det är ju Läsarnas val lördag också.

Det ni ville se, även om omröstningen var väldigt jämn den här gången, var Etude House Play #130. Ett mjölkigt vitt lack med glitter i olika storlekar i. Färgerna på glittren är mest rosa, men även guld och silver hittar jag.

Det här lacket var jag lite osäker på om jag verkligen skulle tycka om eller inte, men det gör jag verkligen. Det är så mjukt och fint och får naglarna att se väldigt fräscha ut.

Jag har två mycket lättlackade lager på. Jag hade mycket väl kunnat lägga på ett lager till, men för en gång skull så kändes det som att det skira känslan och att det blev lite vnl förstärkte själva lacket på något sätt.

Två lager som sagt. Torkade fort. Det enda negativa var att borsten var något lite spretig, men inte så att man blir skitarg precis. Jag har ett lager Poshé över också. Jag är ganska övertygad om att jag kommer bära det här igen.

Till nästa veckas omröstning får ni enbart gråa lack att välja på. Anledningen till det är ju förstås temat United In Grey som ni kan läsa mer om här.Hope you are enjoying a day off, I have an education day at work. Though I should not complain because after that I will go and celebrate my niece who has turned 20.

I will of course show you the polish that you voted for last week today. After all it is Readers Choice saturday too.

What you wanted to see, even if the vote was very close this time, was Etude House Play # 130. A milky white polish with glitter in various sizes. The colors of the glitter is mostly pink, but also gold and silver.

I was a little unsure as to whether I would like this polish or not, but I really do. It's so soft and fine and makes your nails look very fresh.

I have two coats that was very easy to apply on.  I could very well had put on another layer, but for once I felt like the VNL was ok and that it would have spoiled the feeling of the polish to put on another layer.

As I said two layers is what I have on. It dried fast. The only negative was that the brush was something a bit fuzzy, but so much that it made me really mad. I have a layer of Poshe too. I'm pretty confident that I will wear this again.

For next week's poll you get only gray polishes to choice from. The reason for that is of course the United In Grey theme that you can read more about here.

fredag 23 maj 2014

The Neverending Pile Challenge - Untried Art SupplieDet här temat kunde jag gjort ganska många inlägg med, men jag valde att plocka fram dom där rullarna med Nailart Foil som jag absolut tvunget behövde för typ ett år sedan.

Har jag använt dom, njae en har jag faktiskt använt, men inte mer än en gång. Så det var väl på tiden kanske. Jag hade Essie Fear or Desire på så jag tyckte att den som ska se ut som svart spets skulle funka.

Jag har inte sådana där smidiga som är självhäftande utan jag behöver special lim till dom jag har. Man målar alltså först med färgen man vill ha under. Torkar. Målar på limmet. Torkar. Pressar dit folien och trycker dit den med en bomullstops. När den fastnat tillräckligt så liksom lossnar det från arket och man kan lyfta bort överflödet. Svårt, nej, men lite knepigt att få det slätt vilket jag nu såg på bilderna att jag inte lyckats helt med. Över det här har jag Picture Polish Revolution som ska vara en höjdare till det här. Och ja det funkade utmärkt eftersom det inte krympte folien.
This theme is one I could have done quite a lot of posts about, but I chose to pick up one of those rolls with Nail Foil that I just had to have about a year ago. 

I have used them, well one of them anyway. One time. So it was about time to use at least one of the others too. I had Essie Fear Or Desire on so I figured that the one that is supposed to look like black lace would be nice.

I don't have those foils that are self adhesive so I need special glue to mine. 

You first paint with the color you want as a base. Let it dry. Paint on the glue. Let it dry. Press the foil on to the nail and use a cotton swab to really make sure that it's attached to the nail. When it stuck enough it will release from the sheet and you can lift away the overflow. Difficult, no, but a little tricky to get it plain as I saw on the pictures that I have failed completely with. Over this I have Picture Polish Revolution which should be one of the best things to use as a topcoat for foils. And yes it worked great because it does not shrink the foil.

torsdag 22 maj 2014

Essie - Fear Or Desire

Gissa vart jag har fått det här lacket ifrån? Ja, just det från födelsedagsgruppen så klart!

Det här är Essie Fear Or Desire ett knalligt orange krämlack. Finns egentligen inte så mycket att säga om det. Ser nästan neon aktigt ut, men det är det inte. Lite rinnig formula tyckte jag nog. 

Det täcker på tre lager och torkar bra. På bilderna har jag inte något topplack, så ni ser ju att det torkar glansigt och fint och alltså inte är neon. 

En härlig och glad färg. Man kan liksom inte annat än att tycka om den.
Guess where I got this polish from? Of course from my birthday group!

This is Essie Fear Or Desire a bright orange creme polish. There is really not that much to say about it. It almost looks like a neon, but it isn't. A bit runny formula in my opinion.

It covers in three layers and the drying time is normal. I have no topcoat on the pictures. As you can see it is very glossy and by that we can establish that it isn't a neon.

This is a really nice color, a happy color. You can't resist liking it. 

onsdag 21 maj 2014

The Neverending Pile Challenge - GradientGradient går ju att variera i all oändlighet, men jag har liksom fastnat i glittergradients för tillfället så det tänker jag bjuda er på idag när temat är just gradients.

Dels för att det är smidigt och dels för att jag hittade två otestade lack varav ett glitter som skulle funka väldigt fint ihop liksom.

Lacken är HM Bella's Choice ett turkost krämlack och Shimmer Linna ett glitterlack med klar bas och sen späckat med mest silver och turkosa glitter, men även lite blått och rött.

Jag gjorde som jag brukar och använde mig av penseln i Linna flaskan för att dra ut lacket till en gradient. Fast först målade jag ju förstås på basen förstås. Över det här har jag också ett lager av Poshé.

Det här tycker jag blev en mycket lyckad kombination. Shimmer har jag inte använt mig så mycket av som märke än så länge, men dom jag har använt har varit grymt bra i formulan. Just Linna råkade bli felskickat till mig istället för ett annat Shimmer lack, men det blev ju en ovanligt lyckad felleverans.


Gradient is a kind of nailart that you could vary endlessly, but I have gotten stuck in glittergradients at the moment so that is what I have for you this day when the theme is: Gradient.

Partly because it is smooth to do and partly because I found two untested polishes which of one was a glitter that would work very well together as well.

The polishes are HM Bella 's Choice a turquoise creme and Shimmer Linna a glitter polish with clear base and then peppered with most silver and turquoise glitter, but also some blue and red.

I did as I usually do and used the brush in the Linna bottle to pull out the polish to a gradient. Though at first I painted the base color of course. Over this I also have a layer of Poshe.

I think this was a very successful combination. I have not used that many polishes from Shimmer so far, but the ones I 've used have been really good in the formula. Linna was actually a polish that I didn't buy. I had bought another Shimmer polish but this was send to me instead by mistake, an unusually successful misdelivery. And me and the shop owner cleared everything out without any trouble.